Byggeledelse


Vi tar ansvaret for å lede byggearbeidene i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører, og vil ivareta byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen.

Vi jobber både for private og offentlige oppdragsgivere. Vår byggeleder representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassen gjennom kontroll av kvaliteten på utførelsen av arbeidet, økonomistyring, fremdrift og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.


Vi vektlegger en aktiv byggeledelse der erfaring og kunnskap skal tilføres prosjektets løsninger både i prosjekteringen og gjennomføringen. Vi bruker verktøy og har rutiner for byggeledelse som er effektive i alle aktuelle gjennomføringsmodeller for både små og store prosjekter.


Rollen som byggeleder innebærer:


  • Prosjektøkonomi
  • Kontraktsoppfølging
  • Tid/fremdrift
  • Verifikasjon og kontroll
  • Byggeplassoppfølging


Byggherrens ombudsmann for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø


Byggherren har et lovfestet ansvar for å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherren kan gjennom en skriftlig avtale overføre plikter og fullmakter til oss som koordinator. Vår rolle blir da å:


  • følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
  • se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i BHF § 9 gjennomføres sørge for at det føres oversiktslister jf. BHF § 15.

Prosjektutvikling, er en planleggingsprosess som bygger på behov og budsjetter


Bearbeidelse av disse to faktorene kan utrykkes som en prosjektutvikling, der man analyserer alle ytre muligheter og risiko før man begynner på prosjekteringen av det endelige byggverk. Sammen med budsjettarbeidet, er dette en viktig prosess for et vellykket prosjekt.


Når behovet for å gjennomføre et byggeprosjekt har oppstått, vil økonomien som oftest være den innsatsfaktor som setter rammene for hvor omfattende prosjektet skal bli. Har man klare prosjektmål, har vi den kompetansen som skal til for å kunne budsjettere eventuelle alternative løsninger og materialvalg for å oppnå disse. Urealistiske målsettinger medfører som regel bortkastet tid og unødvendig ressursbruk.


Med en god dialog med oppdragsgiver om målsettinger (behov, krav og forventninger), vil vi kunne utarbeide et beslutningsgrunnlag som gir riktige veivalg til målet

Miljøkartlegging av bygg og anlegg

Miljøkartlegging

Alle bygg over 100m2 eller genererer mer avfall en 10 tonn må det en miljøkartlegging til. 

Pauer Consulent inne har denne kompetangsen for å utføre dette denne type oppdrag.